Polityka przetwarzania danych osobowych obserwatora

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OBSERWATORA

 

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych obserwatorów jest Miejskie Centrum Kultury w Tychach ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy, Polska. Kontakt: tel. +48 32 438 20 60,
e-mail: mck@mck.tychy.pl.

  1. Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora MCK Tychy Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt: iod@mck.tychy.pl.

  1. Cele i podstawy przetwarzania danych

Dane osobowe obserwatorów będą przetwarzane na potrzeby organizacji, akomodacji, wystawienia odpowiednich zaświadczeń uczestnictwa obserwatora w festiwalu, wystawienia faktur na wyraźne życzenie obserwatora.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez MCK w interesie publicznym, polegającym na organizowaniu wydarzeń kulturalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194).

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a następnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO w związku z przepisami ww. ustawy w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

  1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe zamieszczone w formularzu zostaną ujawnione pracownikom recepcji festiwalowej w celu organizacji pobytu obserwatora na festiwalu oraz wystawienia odpowiednich zaświadczeń uczestnictwa obserwatora w festiwalu. Ponadto będą one ujawnione podmiotom, z którymi MCK zawarł umowę:

a) na świadczenie usług finansowo-księgowych w celu wystawienia faktur,
b) na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych (w tym strony internetowej www.guitar.tychy.pl) wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

  1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe obserwatorów będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli organizacji XVIII Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” oraz sporządzenia dokumentacji podsumowującej festiwal, a także – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – przez okres 5 lat.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO obserwatorowi przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

  1. Sposób przetwarzania danych

Administrator nie przetwarza danych osobowych obserwatorów w sposób zautomatyzowany.

  1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez obserwatora danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest konieczne dla dokonania niezbędnych formalności związanych z udziałem obserwatora w festiwalu.