Declaration of availability

Miejskie Centrum Kultury w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://guitar.tychy.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-21 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • Brak tekstu alternatywnego przy niektórych elementach nietekstowych.
 • Nie wszystkie elementy na stronie mają właściwy kontrast.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skaner Tingtun Checker oraz AChecker.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Borucka, adres poczty elektronicznej magdalena.borucka@mck.tychy.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 32 438 20 61.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu lub opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby występującej o zapewnienie dostępnosci, wskazanie adresu konkretnej strony internetwowej oraz sposobu kontaktu. Jeżeli wnioskodawca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinien także określić dogodny dla niego sposób jej przedstawienia. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny poinformuje o tym wnioskodawcę. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnioskodawca możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Centrum Kultury w Tychach - Centrala, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy

Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy Bohaterów Warszawy.
 • Budynek posiada schody i podjazd dla wózków przy wejściu.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • Przy budynku znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
 • Możliwe wejście do budynku z psem asystującym.
Budynek nie posiada:
 • obszarów kontroli dostępu,
 • wind,
 • pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Klub Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, ul. Szkolna 94, 43-100 Tychy

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Szkolnej.
 • Dostęp do budynku nie jest ograniczony przeszkodami architektonicznymi (brak schodów, podjazdów dla wózków).
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • Przy budynku znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
 • Możliwe wejście do budynku z psem asystującym.
Budynek nie posiada:
 • obszarów kontroli dostępu,
 • wind,
 • pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku znajdują się dwie toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Klub Urbanowice Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, ul. Przejazdowa 8, 43-100 Tychy

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Przejazdowej.
 • Budynek posiada schody przy wejściach.
 • Przy budynku znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
 • Możliwe wejście do budynku z psem asystującym.
Budynek nie posiada:
 • obszarów kontroli dostępu,
 • wind,
 • podjazdów, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.