Regulamin

REGULAMIN

XVII Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. XVII Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jurkowskiego, zwany dalej Konkursem, odbywa się w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” w Tychach, w dniach 21-27 października 2018 r.
 2. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Tychach, z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 26, kod pocztowy 43-100.
 3. Adres strony internetowej Konkursu to guitar.tychy.pl.

 

II. UCZESTNICY

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich solowych gitarzystów urodzonych po 31.12.1987r., niezależnie od wykształcenia i kraju zamieszkania.

 

III. NAGRODY

 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody regulaminowe i pozaregulaminowe.
 2. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody regulaminowe:
  I nagroda – 5.000 EURO
  II nagroda – 2.500 EURO
  III nagroda – 1.000 EURO
 3. Jury ma prawo do innego podziału nagród z zastrzeżeniem, że I nagroda jest niepodzielna.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 5. Zdobywcy wszystkich nagród otrzymują tytuł Laureata.
 6. Podatek od nagród w Konkursie odprowadza Organizator.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

W celu zgłoszenia się do Konkursu należy:
a) Zarejestrować się za pośrednictwem strony internetowej Konkursu guitar.tychy.pl, w terminie do 1 września 2018 r., podając w formularzu:

 • dane osobowe,
 • program wybrany do przesłuchań w ramach II Etapu i Finału Konkursu,
 • skan paszportu lub dowodu osobistego (strona zawierająca zdjęcie i dane osobowe uczestnika),
 • zdjęcie uczestnika w formie elektronicznej (rozdzielczość 300 dpi, format jpg., png., pdf.) do zamieszczenia w katalogu Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa”.

b) Uiścić opłatę wpisową, która wnosi 200 PLN dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, 50 EURO dla obywateli pozostałych państw.

Opłata wpisowa powinna zostać wpłacona do 1 września 2018 roku na konto nr: 44 1240 1330 1111 0010 7505 0767  (Pekao S.A.), tytułem: „Wpisowe – Śląska Jesień Gitarowa”

c) Przesłać nagranie video

Po dokonaniu rejestracji na stronie www.guitar.tychy.pl uczestnik powinien przesłać nagranie na adres mailowy mck@mck.tychy.pl, najlepiej za pośrednictwem serwisu www.wetransfer.com. Nagranie powinno być zgodne z wytycznymi określonymi w ust. V Regulaminu. Nagranie będzie stanowić przedmiot oceny Jury w I Etapie Konkursu.

Nagranie należy przesłać w terminie do 1 września 2018 r.

 1. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie.
 2. Uczestnicy zakwalifikowani do II Etapu Konkursu w ramach opłaty wpisowej mają zapewniony wstęp na koncerty i wszystkie wydarzenia w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa”.
 3. Wszyscy uczestnicy II Etapu Konkursu mają obowiązek rejestracji w biurze Organizatora (Hotel Tychy, ul. Jana Pawła II 10, 43-100 Tychy) w dniu 21.10.2018 w godzinach 12.00 – 18.00 czasu polskiego. W przypadku opóźnień związanych z podróżą lub innymi zdarzeniami losowymi, które uniemożliwiają stawienie się w biurze Organizatora w wyznaczonym terminie uczestnik jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora przed tym terminem.
 4. Organizator nie pokrywa kosztów podróży, noclegu ani wyżywienia uczestników II Etapu i Finału Konkursu ani ich osób towarzyszących.
 5. Na prośbę uczestnika Konkursu zakwalifikowanego do Etapu II Organizator zapewni wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje) i noclegi podczas całego Festiwalu ( od 21.10.2018 do 28.10.2018) w Hotelu Tychy (pokoje dwuosobowe) za opłatą w wysokości 800 PLN / 200 EURO. Opłatę należy uiścić osobiście w biurze Organizatora dniu rozpoczęcia Festiwalu. Prośbę o odpłatne zapewnienie noclegów i wyżywienia należy zgłosić do 20.09.2018 roku drogą mailową na adres mck@mck.tychy.pl.
 6. Uczestnicy powinni posiadać ubezpieczenie kosztów leczenia na czas pobytu w Polsce w związku z uczestnictwem w Festiwalu.
 7. Niestawienie się uczestnika Konkursu w wyznaczonych na drodze losowań terminach i godzinach przesłuchań będzie równoważne z dyskwalifikacją.
 8. W Koncercie Laureatów nieodpłatnie wezmą udział Laureaci Konkursu. W trakcie Koncertu Laureatów zostaną wręczone nagrody przyznane w Konkursie. Nieobecność Laureata na Koncercie Finałowym jest równoznaczna ze zrzeczeniem się Laureata z przyznanej nagrody.
 9. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

V. 1 ETAP KONKURSU

 1. Nagranie będące przedmiotem oceny Jury w I Etapie Konkursu musi spełniać następujące warunki:
 • być zarejestrowane w jakości umożliwiającej dokonanie oceny,
 • ukazywać obie ręce oraz twarz uczestnika,
 • być zrealizowane bez żadnych przerw i montażu,
 • być zrealizowane nie wcześniej niż 01.01.2018 r.,
 • wymagana jest wysoka rozdzielczość obrazu i dobra jakość dźwięku,
 • parametry nagrania nie mogą przekroczyć następujących wartości: 600 Mb, 720 p

  2. Dopuszczalne są nagrania zrealizowane zarówno podczas koncertów na żywo (live), jak również w warunkach domowych lub studyjnych.

  3. Nagranie będące przedmiotem oceny I Etapu Konkursu nie może być dostępne publicznie w sieci Internet.
  Jeśli nagranie jest dostępne w Internecie, należy je usunąć.

  4. Program nagrania w I Etapie Konkursu:
  4.1. Jedna część sonaty wybranej do II Etapu Konkursu
  4.2. Program dowolny
  Czas trwania: 10 – 15 minut

  5. Organizator zapewnia ochronę przed dostępem osób trzecich do zamieszczonych nagrań.
  6. Nagrania zostaną docelowo umieszczone na kanale Youtube Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa”, z ograniczoną widocznością dla osób postronnych. Nagrania będą widoczne tylko dla osób posiadających do nich link. Organizator udostępni nagrania video umieszczone na kanale internetowym Festiwalu członkom Jury celem dokonania oceny w I Etapie Konkursu.
  7. Po ogłoszeniu wyników I Etapu Konkursu Organizator udostępni na kanale internetowym Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” publicznie nagrania video tych uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do II Etapu Konkursu.
  8. W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do II Etapu z udziału w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia listy uczestników Etapu II o kolejną osobę z listy, według wyników Etapu I.

 

VI. PROGRAM KONKURSU

 • Etap I:

W Etapie I ocenie Jury podlegać będzie nagranie, o którym mowa w ust IV pkt.1 Regulaminu

Program nagrania w I Etapie Konkursu:

 1. Jedna część sonaty wybranej do II Etapu Konkursu
 2. Program dowolny

Czas: 10 – 15 minut

 • Etap II:

Do Etapu II zostaną zakwalifikowane nie więcej niż 24 osoby, wybrane spośród uczestników I Etapu.

Program II Etapu:

 1. Jedna z podanych sonat na gitarę:
  S. Assad: Sonata
  R. Balkanski: Sonata
  R. R. Bennett: Guitar Sonata
  D. Bogdanović: Jazz Sonata
  D. Bogdanović: Sonata No. 1
  L. Brouwer: Sonata (a Julian Bream)
  L. Brouwer: Sonata del Caminante (a Odair Assad)
  M. Castelnuovo-Tedesco: Sonata ‚Hommage a Boccherini’, Op. 77
  A. Ginastera: Sonata for guitar, Op. 47
  H. W. Henze: Royal Winter Music, Second Sonata on Shakespearean Characters
  V. Ivanovič: Sonata
  A. José: Sonata
  E. Jurkowski: Sonata Akademicka
  D. Pavlovits: Stormbird Sonata
  M. M. Ponce: Sonata Mexicana
  M. M. Ponce: Sonata III
  M. M. Ponce: Sonata Clásica
  M. M. Ponce: Sonata Romántica
  J. Rodrigo: Sonata Giocosa
  M. Rózsa: Sonata for guitar
  R. Sierra: Sonata para guitarra
  F. Sor: Grande Sonata, Op. 22
  F. Sor: Seconda Grande Sonata, Op. 25
  M. Tippett: The Blue Guitar Sonata
  J. Turina: Sonata for guitar, Op. 61
  P. Vasks: Vientulibas Sonate
 2. Program dowolny.

Czas trwania występu: 30-35 minut.

Program Etapu I Konkursu może powtórzyć się w Etapie II.

Cały program należy wykonać z pamięci.

Jeśli uczestnik przekroczy regulaminowy czas prezentacji, Przewodniczący Jury może przerwać występ.

 • Finał:

Do Finału zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 6 osób, wybranych spośród uczestników II Etapu.

Program Finału:

Jeden z podanych koncertów na gitarę i orkiestrę:
Castelnuovo-Tedesco: Concerto No. 1 in D major, Op. 99
M. Ponce: Concierto del Sur
Rodrigo: Concierto de Aranjuez

Cały program należy wykonać z pamięci.

 

VII. PRZEBIEG KONKURSU

 

01.09.2018 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w I Etapie Konkursu

05-15.09.2018 – I Etap Konkursu – ocena nagrań konkursowych przez Jury

17.09.2018 – publikacja na stronie internetowej Konkursu listy uczestników II Etapu

15.10.2018 – losowanie kolejności przesłuchań II Etapu Konkursu

22-24.10.2018 – przesłuchania w ramach II Etapu Konkursu

24.10.2018 – ogłoszenie wyników II Etapu i losowanie kolejności przesłuchań finałowych podczas wieczornego koncertu festiwalowego

25-26.10.2018 – próby z orkiestrą uczestników Finału Konkursu

27.10.2018 – przesłuchania finałowe Konkursu oraz wyłonienie Laureatów

27.10.2018 – ogłoszenie wyników Konkursu, Koncert Laureatów,

 

VIII. ZASADY OCENIANIA W KONKURSIE

 

 1. Uczestników konkursu będzie oceniać międzynarodowe Jury.
 2. Występy będą oceniane w skali 1-25 punktów. Przed obliczeniem średniej punktacji uczestnika w danym etapie dwie skrajne noty będą odrzucone.
 3. O wysokości punktacji końcowej decyduje suma średnich punktacji uzyskanych w Etapie II i w Finale.
 4. Jurorzy nie oceniają swoich studentów.
 5. Wszystkie decyzje Jury powinny odzwierciedlać ocenę większości jego członków.

 

IX.PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Przez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę  na:
 • nieodpłatne umieszczenie nagrania video przesłanego do I Etapu Konkursu, o którym mowa w pkt III ust. 1c Regulaminu, na publicznym internetowym kanale Youtube Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” oraz na wykorzystanie tego nagrania do celów promocyjnych.
 • nieodpłatną rejestrację audio i video przez Organizatora utworów muzycznych wykonanych przez Uczestnika podczas wszystkich etapów Konkursu oraz Koncertu Laureatów;
 • nieodpłatną rejestrację audio i video wizerunku Uczestnika i jego wypowiedzi udzielonych podczas wszystkich etapów Konkursu oraz Koncertu Finałowego, a także ich nadawania, reemitowania lub odtwarzania;
 1. Przez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi Konkursu na publikację nagrań z Konkursu i Koncertu Laureatów w postaci CD dokumentującego konkurs, w ramach programów radiowych, telewizyjnych i internetowych oraz wykorzystania tych nagrań do celów promocyjnych.
 2. Organizator może przenieść prawa nabyte na podstawie niniejszego Regulaminu na inne podmioty i Uczestnikom nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie.

 

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt IV ust.1a jest Organizator Konkursu.
 2. Przez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, wyłącznie w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia niniejszego Konkursu zgodnie z jego Regulaminem.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzyskania dostępu do własnych danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Niedotrzymanie terminów Regulaminu równoznaczne jest z dyskwalifikacją Uczestnika.
 3. Wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą na podstawie tekstu polskiego.
 4. Wszelkie spory sądowe rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.